VISUAL BASIC 6.0 آموزش نرم افزار

این وبلاگ در مورد آموزش نرم افزار visual basic6.0 می باشد.

73 تست برای درس برنامه نویسی 1و2و3

 

1)    برنامه ای بنویسید که ضرایب یکمعادله ی درجه ی 2  را دریافت نموده سپس ریشههای معادله را با استفاده از فرمول زیر تعیین و چاپ نمایی ؟

 

 


2) برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت نموده سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را تعیین و نتیجه را بهمراه پیفاممناسب چاپ نمایید ؟

 

 

3) برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 5 را در سطرهای متوالی به شکل زیر چاپ نمایید ؟

1

12

123

1234

12345

 

 


4) برنامه ای بنویسید که خروجی آن به صورت زیر باشد ؟

                                                         1      1

      21      12 

    321       123

  4321      123  

54321      12345

  4321      1234

    321      123

      21      12

        1      1 

 

5) برنامه ای بنویسید که اعداد اول کوچکتر از 50 را چاپ نمایید ؟

 

 

6) برنامه بنویسید که مضربهای 2 رقمی عدد 10 را چاپ کند ؟

 

 

7) برنامه ای بنویسید که مقدارZ را از معادله ی به ازای مقادیر مختلف محاسبه و سپس آن را به همراه مقادیر y, x چاپ نمایید ؟

 

 

8) برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 5 5 را چاپ نمایید ؟

 

 


9) خروجی برنامه زیر چیست ؟

Dim I  AS  single

For i = 2.6  to  1.5   step-0.25

A=A+1       

       If   not (i<2) then  

               Print "ok"

         Else

     End  if

Next

     Print i

     Print a

 


10) در برنامه زیر دستور print چند بار اجرا خواهد شد ؟

For i= to    2

       For j= -1  to    step+2

       For k =5   to   -3 step -1

        Print "hello"

        Next k,g ,i

 


11) با اجرای برنامه روبرو چه اتفاقی می افتد ؟

Randomize

  A= input box ("please enter frist number :")

   B= input box ("please enter second number :")

Print int (rnd*a)+b

 


12) خروجی تکه برنامه زیر چیست ؟

Dim     I       AS    data

Dim     a       AS    integer

Fori = #2/13/2006 #  to  # 2/13/2007  #

a=a+1

          next

print i

        print a

 


13) خروجی برنامه زیر چیست ؟

X="Asali"

Mid(x,1,1)="xx"

Mid(x,3,3)="xxx"

Print x

 


14) معادل عبارت   98 *( درریاضی را بدست آورید ؟

 

15) یک عدد از ورودی گرفته اگر 10-0 بود => مردود ، اگر 15-10 بود => قبول ، اگر 20-15 بود => ممتاز باشند؟

 

 


16) یک عدد از ورودی دریافت اگر 10-0 بود =>  "very bad" ، اگر 20-10 بود => "bad" ، اگر 30-20 بود => "good" ، اگر 100-50 بود => "very good" ، و اگر عددی غیر از عدد خواسته شده بود پیغام خطا صادر کند؟

 

 

 

17) برنامه ای بنویسید که سری زیر را چاپ کند؟

1,1,2,3,5,8,….                                                

 

 

 


18) برنامه ای بنویسید که سری زیر ار چاپ کند ؟

 

 

19) برنامه ای بمویسید که سری زیر ار چاپ کند ؟

  

 

 


20) برنامه ای بنویسید که سری زیر را چاپ کند؟

 

 

 


21) برنامه ای بنویسید که سری زیر را چاپ کند ؟

 

 

22) برنامه ای بنویسید که سری زیر ار چاپ کند؟

 

 


23) برنامه ای بنویسید که سری زیر ار چاپ کند ؟

 

 


24) برنامه ای بنویسید که 10 عدد از ورودی دریافت کند و بزرکترین وکوچکترین را به همراه میانگین آن محاسبه و نمایش دهد ؟

 

 

25) برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند ؟

                                                                                            1+

 

 

26) برنامه ای بنویسید که x بگیرد و حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند؟

 

 

27) برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیحB , A  را از ورودی بگیرد و بزرگترین مقسو علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک بین آن 2 عدد را محاسبه و چاپ کند ؟

 

 


28) برنامه ای بنویسید که 100عدد از ورودی دریافت کرده و بزرگترین و کوچکترین مقدار بین آنها و میانگین اعداد را محاسبه کند و نمایش دهد ؟

 

 

 


29) برنامه ای بنویسید که 50 اسم را از ورودی دریاقت کند و تعداد افرادی را که نامشان ali است ، نمایش دهد ؟

 

 

 


30) برنامه ای بنویسید که نامو دمای 10شهر را از ورودی دریافت کند و سپس نامگرمترین و سردترین شهر را نمایش دهد ؟

 

 

31) می خواهیم مبلغ 20 ریال را به سکه های 1و2و5 و10 ریالی ، خرد کنیم . برنامه ای بنویسید که حالت های ممکن را نمایش دهد ؟

 

 

32) برنامه ای بنویسید کگه یکی از پاسخ های معادله ی - 4x +3=0  را به روش تقریبی محاسبه کند ( برای انجام این کار محدوده ای از اعداد را به عنوان ورودی در رابطه قرار دهید و اگر پاسخ صفر شود این عدد پاسخ معادله است) محدوده از 1- تا 1+ باشد؟

 

 


33) برنامه ای بنویسید که تعدادی از ورودی بگیرد و تا وقتی که کلید enter زده نشده اعداد را جمع کند – حاصل را چاپ کند و بگوید چند عدد وارد شده است ؟

 

 

 

34) برنامه ای بنویسید که ضرب اعداد زوج کوچکتر از 100 را در labal برای ما نمایش دهد؟


35

) برنامه ای بنویسید که تعدادی اعداد وارد شده را در LABLEرا با علامت * به ما نشان دهد:

 


36) برنامه ای بنویسید که خروجی زیر به دست اید:

                                                             *

                                                           **

                                                         ***

                                                       ****

                                                     *****

                                                       ****

                                                         ***

                                                           **

                                                             *

37) کدام گزینه بیانگر محدودیتی جدی برای SELECT CASE به شمار می رود؟

الف) عدم امکان بررسی های پیچیده   

ب)عدم امکان بررسی های محدوده ای

ج)هر دو مورد

د)هیچکدام

 


38) در دستور SELECT CASE...

الف) اگر یکی از شرط ها درست نباشد بقیه شرط ها بررسی نمی شوند

ب) CASE ELSEحتمآ می بایستی که اخرین CASE باشد

ج) عملگر IS تنها عملگر بررسی محدوده ای در دستور SELECT CASE میباشد

د) در شرط محدوده ای ، محدوده ی CASE  ها نباید متداخل و تکراری باشد

 


39) خروجی تکه برنامه ی زیر چیست؟

Text1.text = "2.50"                                            

Dim a as byte                                                    

A= text1.text                                                     

Select case a                                                     

Case 1 to 5 :                                        

Case2:                                    

Print"salam"             

Case is<=3                                           

Print"bye"                

End select                                                         

 


40) کدام گزینه صحیح است؟

الف)ارگومان ورودی تابع قدر مطلق باید عدد صحیح باشد

ب) عملیات محاسباتی در داخل sqrنمیتوان انجام داد

ج) فرمول تبدیل رادیان به درجه |80|* رادیان میباشد

د) محاسبه ی کتانژانت در ویژوال بیسیک غیر ممکن است

41) جواب تابع روبه رو کدام است؟

Int (sin(270*pi/180))                                        

الف)1                        ب)1-

ج)صفر                       د) خطا دارد

 

42) جواب تابع روبه رو کدام گزینه است؟

Pi =3.14159267

Int(cos(180*pi/180))

الف)1              ب)1-             ج)صفر      د)خطا دارد

 


43) خروجی تابع زیر کدام است؟

Print log |abs(true)                                           

الف)صفر                         ج)2

ب)1                                 د)خطا دارد

 


45) با اجرای برنامه ی رو به رو چه اتفاقی می افتد؟

Randomize                                                        

A= inputbox("please enter first number:")       

B= inputbox("please enter second number:")   

Print int (rnd*a)+b                                            

الف)یک عدد تصادفی نا معلوم چاپ میشود

ب) یک عدد تصادفی بزرگتر از یک چاپ میشود

ج)یک عدد تصادفی ما بین a وb  چاپ میشود

د) یک عدد تصادفی بزرگتر از b چاپ میشود

 


46)خروجی تکه برنامه زیر کدام است؟

N=3                                                                   

Print switch (n =81 ^ 0.25 , chose                   (ali,6),n=3,"ali")

الف)6                                 ب)null

ج)ali                   د)خطا دارد

 


47) خروجی دستور مقابل کدام است؟

Print chose ( 108,3,16^0.5,5)

 

الف)3                                      ب)4

ج)5                                         د)خطا دارد

48) خروجی تابع switch()از کدام نوع است؟

الف)single     ب)string     ج)Boolean  د)variant

 


49)گزینه ی نا دزست کدام است؟

1) قسمت else، اجرای حالت نا صحیح یک conditionalاست

2) علامت توضیحات در ویژوال بیسیک یک تکquotaاست

3) دستور توقف کامل برنامه ویژوال بیسیک دستورexit است

4)نوع خروجی تابع valبه عددی که بعد از تبدیل بدست می اید وابسته است

 


50) در کدام گزینه تقدم و تآخر اولویت عملگر از راست به چپ رعایت نشده است؟

1) /،mod،and                   3)*،+،or

2)^،\،/                              4)^،\،mod

 


51) حاصل عبارت روبه رو را حساب کنید:

5+8*2*3/4\5 mod b-2^2

الف)3            ب)4         ج)5                     د)6

 

52)خروجی تکه برنامه زیر چیست ؟

Dim f as Boolean                                              

F=(5/40)*((9/4)+6))^0.5*f                                 

Select case f                                                      

Case1>2:                                                           

Ptint"yes"                                        

F=12:rem  f = false             

End select                                                       

If then print "no"                                               

 

الف)yes                          ب)no

ج)yes

  no                                 د)خطا دارد

 


53) خروجی تکه برنامه زیر چیست؟

Text1.text="2.5"                                               

Dim a as byte                                                   

A= text1.text                                                    

Select case a                                                     

Print "salam"                              

Else                                                       

Print"bye"                                

End select                                                    

الف)salam                      ج)چیزی چاپ نمی کند

ب)bye                             د)خطا دارد

 


54)خواندن نمرات یک دانش اموز و محاسبه ان ....

الف)یک ساختار ترکیبی است 

ب)یک ساختار تصمیمی است

ج)یک ساختار تکراری است

د)همه موارد

55) حلقه ای که تعداد دفعات تکرار ان نا مشخص است کدام است؟

الف)حلقه های تکرار نا شمارشی

ب)حلقه های تکرار شمارشی

ج)حلقه های تکرار نامعین

د) هیچکدام

 


56)گزینه ی نا درست کدام است؟

الف)می توان بدون استفاده ار کادر متن هم با کادر ارتباط بر قرار کرد و اطلاعاتی را از او گرفت

ب)می توان با استفاده از حلقه ها تا زمانی معین عملیات پردازش را متوقف کرد

ج) هنگامی که تعداد دفعات شمارش نا مشخص نباشد از حلقه for …nextاستفاده نمی کنیم

د) اگر قسمت stepدر حلقه for…next حذف شود حلقه forهمیشه مقدار 1 را به عنوان مقدار افزایشی در نظر میگیرد

 


57)نقطه نهایی حلقه شمارشی ویژوال بیسیک کدام است؟

الف)end       ب) exit    ج)loop    د)next

 

 


58)گززینه صحیح کدام است؟

الف)حلقه forاصلی ترین ابزار تکرار در ویژوال بیسیک است

ب)اگر مقدار stepدر حلقه forمنفی باشد شمارش حلقه نزولی نخواهد بود

ج)اگر مقدار stepمنفی باشد می بایستی که حتمآ مقدار ابتدایی شمارنده حلقه از مقدار انتهایی شمارنده حلقه کوچک تر باشد تا تکرار صورت بگیرد

د) مقدار اولیه و نهایی شمارنده حلقه حتمآ می بایستی که صحیح باشد

 


59) گزینه صحیح را انتخاب کنید :

الف)اگر مقدار اولیه شمارنده for از مقدار نهایی شمارنده حلقه کوچکتر باشد نباید گام حرکت را مثبت در نظر گرفت

ب) نوشتن نام شمارنده حلقه forدر جلوی nextضروری است

ج)تغییر دادن مقدار اولیه شمارنده در داخل حلقه تآثیری بر تعداد دفعات گردش حلقه ندارد

د)حلقه forبا گام صفر همانند یک حلقه با تعداد شمارش بینهایت می باشد

 

60)متغیرforاز چه نوعی است؟

الف) boolean                             ب)string
ج)single                                  د)date

 


61)خروجی تکه برنامه زیر چیست؟

For i=7 to 1 step-2                                            

الف) 6        ب)6     ج)6    د)حلقه بی نهایت اجرا میشود

       3             3         3        

       0              0

       2-

 


62)حلقه زیر چند بار تکرار می شود؟

الف)دوبار     ب)سه بار     ج)چهار بار       د)بی نهایت

 

 


63)اگر در یک برنامه ای حلقه ای ایجاد کرده و محدوده ی ان را از یک تا نصف مقدار ورودی تعیین کنیم و در هر دور حلقه نیز مقدار ورودی را بر متغیر حلقه تقسیم نماییم و باقی مانده را بدست اوریم و ... در حال انجام عملیاتی هستیم؟

الف)پیدا کردن اعداد اول از یک تا عدد ورودی

ب)پیدا کردن میانگین اعداد از یک تا عدد ورودی

 

ج)پیدا کردن مجموعه مقسوم علیه های عدد ورودی

د)پیدا کردن اعداد زوج از عددیک تا عدد ورودی

 


64)تکه برنامه مقابل چه عملیاتی را انجام می دهد؟

Dim f as Boolean                                              

For I = 1 to 3                                                     

J=0                                                                     

Do                                                                     

J=j+1                                                           

Print i*j,                                                      

F= switch(j=3,false,j<>3,true)

Loop until not(f)                                               

Print                                                                  

Next                                                                  

 

 


65)مهمترین اصل در حلقه های تکرار تو در تو متداخل چیست؟

الف)حلقه نباید متقاطع باشد

ب)حلقه ها به دفعات با یکدیگر وابستگی داشته باشند

ج)اجرای یک حلقه باعث اجرای حلقه ی دیگر می شود

د)هر سه مورد

 


66)در برنامه زیر دستور print چند بار تکرار خواهد شد؟

For I = 1 to 2                                                      

For j = -1 to 7 steep +2                                     

For k = 5 to -3 steep -1                                     

Print "salam"                                                    

Next I,j,k                                                           

الف)15 بار          

ب)72 بار

ج)اصلآ تکرار نخواهد شد

د)برنامه خطا دارد

 


67) خروجی برنامه زیر چیست؟

For I = 5 to 1 steep -1                                       

For j= 5 to I                                                        

Print"*"                                                            

Next j :print : next I                                         

الف)*

ب)  *          ج)*****            د)هیچ چیز چاپ نمیکند

     **                ****

   ***                 ***

 ****                   **

*****                   *

 


68)تابع abs که وظیفه تبدیل اعداد منفی را به اعداد مثبت بر عهده دارد جزو کدام گروه از توابع قرار میگیرد؟

الف)توابع تبدیلی     ج)توابع رشته ای

ب)توابع ریاضی      د)توابع تاریخ و زمان

 


69) ساده ترین تابع ریاضی در ویژوال بیسیک.....      

الف) تابعint                                ب)تابع abs

ج) تابعsgn                           د)تابع  frac

 


70)کدام تابع برای محاسبه فاصله دو مقدار بسیار مناسب است؟

الف) int         ب)fix         ج) sgn                   د)abs

 

71 )کدام تابع همواره یک عدد مثبت را بر میگرداند؟

الف)تابع گرد کننده اعداد

ب) تابع از بین برنده اعداد اعشار

ج)تابع abs dute

د)هر سه گزین

 


72) کدام گزینه نادرست است؟

الف)اگر از تابع قدر مطلق در ویژوال بیسیک استفاده نشود در مواردی ممکن است فاصله بین دو مقدار منفی به دست اید

ب)ویژوال بیسیک sqr(5) را با چهار ده رقم اعشار چاپ می کند

ج)دستور sqr(false)خطا دارد

د)دستور sqr(true)خطا دارد

 

 

 

73) برنامه ای بنویسید که عبارت  را محاسبه و چاپ کند ؟

 


74) برنامه ای بنویسید که حروف  Z ,N,H,Tرا کارکتر ستاره ( *) چاپ کند . تعداد ستاره ها را متناسب با شکل حروف اختیار کرده و برای هر حروف یک برنامه بنویسید ؟

 

 


75) برنامه ای بنویسید که در هر یک از مجموعه های زیر ، عدد طبیعی N را دریافت کند و مقدار نهایی را در خروجی نمایش دهد ؟

 S= (الف

 

                                                                      P=  ( ب 

 

 

76) خروجی برنامه زیر چه است ؟

Input  A$

Fori = 1+0 A$

    Print i*2   

Nexti

 


77) خروجی برنامه زیر چه است ؟

Input  A%

Whil A%

M% = A%\10

Print m%

Loop

 


78) خروجی برنامه زیر چه خواهد بود اگر عدد 3 به عنوان ورودی داده شود ؟

Input  A

Forj = A to A – 4 step – 2

     Print j , j + 5

Next j

 


79) خروجی برنامه زیر چه خواهد شد ؟

Input A % : x % = o

Whil A%

       M% = A%mod 10

   A% = A% \10: x% = x% + m%        

Loop

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 18:41  توسط راحله کاظمی اصلانی  |